รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 182 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.52
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 115 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.19
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 172 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.51
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.10
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 41,570,137 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 162 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.01
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.69
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 161 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.46
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.24
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  676,715 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 155 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.16
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.09
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  9.89
 ไม่มี  จำนวน 158 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.81
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.03
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.53
 จ้างเหมา  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.59
 อื่น ๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.55
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 156 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.71
 ไม่มี  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.99
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.66
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.04
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.40
 ไม่มี  จำนวน 167 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.76
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 164 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.11
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.40
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 171 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.96
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.20
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.31
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.10
 อื่น ๆ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.75
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 172 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.51
 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.20


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2