รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 204 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.59
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  45.59
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต./เทศบาล  จำนวน 180 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.24
 ไม่ได้รับการสนับสนุน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.49
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 63,357,437 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 178 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.25
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.41
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 165 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.88
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.78
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  403,208 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 174 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  85.29
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.37
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.39
 ไม่มี  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.27
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 ซื้อวัตถุดิบและโรงเรียนจัดเวรทำอาหารเอง  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.16
 ซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 88 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.14
 จ้างเหมา  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.90
 อื่น ๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.47
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 170 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.33
 ไม่มี  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.84
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 180 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.24
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.43
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.41
 ไม่มี  จำนวน 178 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  87.25
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.80
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.37
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 185 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.69
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.49
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.27
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 อื่น ๆ  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.39
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 182 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.22
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.45


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1