รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2563
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียน : จำนวนโรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจ โรงเรียน

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 เทศบาล  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 จำนวนเงินคงเหลือรวม   บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  


Powered By www.thaieducation.net