รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 27,077 โรงเรียน : จำนวนโรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจ 24,984 โรงเรียน

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 14,154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.65
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 10,826 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.33
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 18,300 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.25
 เทศบาล  จำนวน 6,684 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.75
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 7,406,787,564 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 22,931 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.78
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 2,053 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.22
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 20,861 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.50
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 4,123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.50
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  333,641,913 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 22,973 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.95
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2,011 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.05
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 3,272 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.10
 ไม่มี  จำนวน 21,712 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.90
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 5,860 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.46
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 10,489 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.98
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 8,635 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.56
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 23,815 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.32
 ไม่มี  จำนวน 1,169 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.68
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 23,668 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.73
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1,316 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.27
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 24,974 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.96
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.04
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 22,168 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.73
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 2,816 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.27
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 24,979 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.98
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.02
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 24,906 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.69
 ไม่มี  จำนวน 78 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.31
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 24,423 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.75
 ไม่มี  จำนวน 561 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.25


Powered By www.thaieducation.net