รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 27,077 โรงเรียน : จำนวนโรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจ 25,022 โรงเรียน

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 14,176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  56.65
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 10,843 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  43.33
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 18,314 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.19
 เทศบาล  จำนวน 6,708 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.81
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 7,432,419,491 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 22,962 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.77
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 2,060 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.23
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 20,894 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.50
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 4,128 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.50
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  336,325,165 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 23,007 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.95
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2,015 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.05
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 3,277 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.10
 ไม่มี  จำนวน 21,745 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.90
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 5,891 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.54
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 10,471 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.85
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 8,660 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.61
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 23,868 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.39
 ไม่มี  จำนวน 1,154 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.61
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 23,701 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.72
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1,321 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.28
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 25,012 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.96
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.04
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 22,200 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.72
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 2,822 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.28
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 25,017 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.98
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.02
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 24,942 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.68
 ไม่มี  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.32
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 24,466 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.78
 ไม่มี  จำนวน 556 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.22


Powered By www.thaieducation.net