รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 27,076 โรงเรียน : จำนวนโรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจ 25,166 โรงเรียน

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 14,393 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.19
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 10,771 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.80
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 18,443 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  73.29
 เทศบาล  จำนวน 6,723 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  26.71
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 7,484,226,754 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 23,139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.95
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 2,027 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.05
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 20,942 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.22
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 4,224 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.78
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  338,195,229 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 23,139 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.95
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2,027 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.05
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 3,282 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.04
 ไม่มี  จำนวน 21,884 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.96
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 5,878 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.36
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 10,568 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  41.99
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 8,720 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.65
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 23,983 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.30
 ไม่มี  จำนวน 1,183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.70
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 23,838 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.72
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1,328 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.28
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 25,156 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.96
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.04
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 22,318 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.68
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 2,848 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.32
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 25,161 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.98
 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.02
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 25,084 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  99.67
 ไม่มี  จำนวน 82 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.33
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 24,591 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.72
 ไม่มี  จำนวน 575 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.28


Powered By www.thaieducation.net