1.  วัดบ้านสามเมือง
2.  บ้านหัวหนองฯ
3.  บ้านสีสุก
4.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
5.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
6.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
7.  บ้านศาลาหนองขอน
8.  บ้านหนองขามนาดี

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
9.  วัดบ้านหนองแวง
10.  บ้านตลุกพลวง
11.  บ้านขามหนองแวง
12.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
13.  บ้านโนนเต็ง
14.  บ้านตากิ่ม
15.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
16.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
17.  บ้านหนองโจด
18.  ปริยัติไพศาล