1.  บ้านเพ็ดน้อย
2.  ชุมชนบ้านช่อระกา
3.  บ้านดอนกลาง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
4.  วัดบ้านหนองแวง
5.  บ้านตลุกพลวง
6.  บ้านขามหนองแวง
7.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
8.  บ้านโนนเต็ง
9.  บ้านตากิ่ม
10.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
11.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
12.  บ้านหนองโจด
13.  ปริยัติไพศาล