1.  บ้านโนนสัง
2.  วัดบ้านสามเมือง
3.  บ้านน้อยหนองหนาด
4.  บ้านดอนใหญ่
5.  บ้านโคกเสี่ยว
6.  บ้านฝาผนัง
7.  วัดบ้านหนองตะไก้
8.  วัดบ้านโนนกอก
9.  วัดบ้านศาลาดิน
10.  บ้านห้วยม่วง
11.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
12.  บ้านหนองม่วง
13.  บ้านตลุกหินปูน
14.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
15.  บ้านหนองจาน
16.  บ้านแฝก
17.  บ้านโนนสำราญ
18.  บ้านดอนคนทา
19.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
20.  บ้านกู่
21.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
22.  บ้านโคกเพ็ด
23.  บ้านหนองผือ
24.  บ้านตลุกพลวง
25.  บ้านไทรโยง
26.  บ้านหนองแสง
27.  บ้านหนองบง
28.  วัดบ้านสีดา
29.  บ้านตะหนอด
30.  วัดบ้านดอนเต็ง
31.  ชุมชนคงวิทยา
32.  วัดบ้านมะค่า
33.  บ้านวังโพธิ์
34.  บ้านกระถิน
35.  บ้านแก้งสนามนาง
36.  บ้านเสมา
37.  บ้านหญ้าคา
38.  บ้านหนองแจ้งน้อย
39.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
40.  บ้านทองหลาง
41.  บ้านกระพี้
42.  บ้านโคกสว่าง
43.  วัดบ้านเมืองสูง
44.  บ้านเก่าค้อ
45.  บ้านหนองกระทุ่ม
46.  บ้านป่าหวาย
47.  ชุมชนบ้านวัด
48.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
49.  บ้านหนองขามนาดี
50.  บ้านหนองบัวกระจาย
51.  วัดบ้านไร่

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
52.  วัดบ้านหนองแวง
53.  บ้านตลุกพลวง
54.  บ้านขามหนองแวง
55.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
56.  บ้านโนนเต็ง
57.  บ้านตากิ่ม
58.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
59.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
60.  บ้านหนองโจด
61.  ปริยัติไพศาล