1.  บ้านเมืองคง
2.  บ้านหนองพลวง
3.  บ้านหนองแขม
4.  บ้านโคกตะพาบ
5.  บ้านโนนระเวียง
6.  บ้านดอนทะแยง
7.  วัดบ้านดอนโก่ย
8.  บ้านกอก
9.  วัดบ้านโนนประดู่
10.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
11.  บ้านหนองหว้า
12.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
13.  บ้านโนนรัง
14.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
15.  บ้านด่านช้าง
16.  บ้านดงบัง
17.  บ้านแดงน้อย
18.  บ้านประคำ
19.  บ้านโนนดู่
20.  บ้านทัพมะขาม
21.  บ้านหนองเต่า
22.  วัดบ้านกระเบื้อง
23.  บ้านตะโก
24.  บ้านตาจั่น
25.  บ้านห้วยทราย
26.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
27.  วัดบ้านงิ้ว
28.  บ้านโสกน้ำขุ่น
29.  บ้านหมัน
30.  บ้านหนองหญ้าขาว
31.  บ้านหนองปรือโป่ง
32.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
33.  บ้านตะคร้อโนนทอง
34.  บ้านหินแห่
35.  วันครู 2502
36.  บ้านตะโกโคก
37.  บ้านดอนตะหนิน
38.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
39.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
40.  บ้านโคกสี
41.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
42.  บ้านโนนมะเฟือง
43.  บ้านหนองบง
44.  บ้านหินลาดหนองโดน
45.  วัดกู่สามัคคี
46.  บ้านหนองบัวสามัคคี
47.  บ้านศรีนิมิต
48.  วัดบ้านหนองกก
49.  บ้านหนองคอม
50.  ไทยรัฐวิทยา18
51.  บ้านทองหลางน้อย
52.  บ้านหนองบัวทุ่ง
53.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
54.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
55.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
56.  บ้านอุทัยทอง
57.  บ้านสระครก
58.  บ้านปอบิด
59.  บ้านปรางค์
60.  บ้านดอนฆ่าเสือ
61.  บ้านอ้อยช้าง
62.  บ้านบุเสมาทอง
63.  บ้านโจด
64.  บ้านคอนเมือง
65.  บ้านศาลาหนองขอน
66.  ห้วยไหวัฒนา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
67.  วัดบ้านหนองแวง
68.  บ้านตลุกพลวง
69.  บ้านขามหนองแวง
70.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
71.  บ้านโนนเต็ง
72.  บ้านตากิ่ม
73.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
74.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
75.  บ้านหนองโจด
76.  ปริยัติไพศาล