1.  ขามเตี้ยพิทยาคม
2.  บ้านโนนสูง
3.  บ้านคึมมะอุ
4.  บ้านโนนทองหลาง
5.  บ้านสี่เหลี่ยม
6.  บ้านหัวหนองฯ
7.  วังโพน
8.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
9.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
10.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
11.  บ้านสีสุก
12.  บ้านดอนแร้ง
13.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
14.  บ้านหนองสะแก
15.  บ้านโคกเพ็ด
16.  บ้านหลุบกุง
17.  บ้านนาแค
18.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
19.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
20.  บ้านดอนเปล้า
21.  วนาประชารัฐบำรุง
22.  บ้านโคกน้อย
23.  บ้านมะค่า
24.  บ้านนาดอนบก
25.  บ้านโสกสนวน
26.  บ้านหนองพรานปาน
27.  บ้านหนองขามน้อย
28.  บ้านหนองสะเดา
29.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
30.  บ้านดอนไผ่
31.  บ้านโสกงูเหลือม
32.  บ้านหนองโคบาล
33.  บ้านขามเวียน
34.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
35.  เบญจราษฎร์ศึกษา
36.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
37.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
38.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
39.  บ้านห้วยยาง
40.  วัดบ้านเก่างิ้ว
41.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
42.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
43.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
44.  บ้านตลุกสาหร่าย
45.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
46.  บ้านหนองตาด
47.  บ้านหนองบัว
48.  บ้านหนองหว้าเอน
49.  บ้านห้วยโจด
50.  บ้านหัวนาคำ
51.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
52.  บ้านโนนเพ็ด

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
53.  วัดบ้านหนองแวง
54.  บ้านตลุกพลวง
55.  บ้านขามหนองแวง
56.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
57.  บ้านโนนเต็ง
58.  บ้านตากิ่ม
59.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
60.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
61.  บ้านหนองโจด
62.  ปริยัติไพศาล