1.  บ้านโนนสูง
2.  บ้านโนนทองหลาง
3.  วัดบ้านดอนโก่ย
4.  บ้านโคกเพ็ด
5.  บ้านดอนคนทา
6.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
7.  บ้านตาจั่น
8.  วัดบ้านสีดา
9.  บ้านหนองขามน้อย
10.  ชุมชนคงวิทยา
11.  บ้านดอนตะหนิน
12.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
13.  บ้านโคกสี
14.  บ้านเสมา
15.  บ้านโคกสว่าง
16.  ไทยรัฐวิทยา18
17.  บ้านปรางค์
18.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
19.  บ้านศาลาหนองขอน
20.  บ้านหัวนาคำ
21.  ห้วยไหวัฒนา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
22.  วัดบ้านหนองแวง
23.  บ้านตลุกพลวง
24.  บ้านขามหนองแวง
25.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
26.  บ้านโนนเต็ง
27.  บ้านตากิ่ม
28.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
29.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
30.  บ้านหนองโจด
31.  ปริยัติไพศาล