1.  บ้านโคกตะพาบ
2.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
3.  บ้านแดงน้อย
4.  บ้านหนองแสง
5.  วัดบ้านงิ้ว
6.  บ้านตะโกโคก
7.  บ้านเก่าค้อ
8.  บ้านโนนเพ็ด

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
9.  วัดบ้านหนองแวง
10.  บ้านตลุกพลวง
11.  บ้านขามหนองแวง
12.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
13.  บ้านโนนเต็ง
14.  บ้านตากิ่ม
15.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
16.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
17.  บ้านหนองโจด
18.  ปริยัติไพศาล