1.  บ้านโนนสัง
2.  ขามเตี้ยพิทยาคม
3.  บ้านโนนสูง
4.  วัดบ้านสามเมือง
5.  บ้านคึมมะอุ
6.  บ้านเพ็ดน้อย
7.  บ้านน้อยหนองหนาด
8.  บ้านดอนใหญ่
9.  บ้านเมืองคง
10.  บ้านหนองพลวง
11.  บ้านโนนทองหลาง
12.  บ้านหนองแขม
13.  บ้านโคกเสี่ยว
14.  บ้านสี่เหลี่ยม
15.  บ้านฝาผนัง
16.  วัดบ้านหนองตะไก้
17.  บ้านโนนระเวียง
18.  วัดบ้านโนนกอก
19.  บ้านดอนทะแยง
20.  วัดบ้านดอนโก่ย
21.  วัดบ้านศาลาดิน
22.  บ้านห้วยม่วง
23.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
24.  บ้านหัวหนองฯ
25.  บ้านหนองม่วง
26.  บ้านกอก
27.  วังโพน
28.  วัดบ้านโนนประดู่
29.  บ้านตลุกหินปูน
30.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
31.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
32.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
33.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
34.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
35.  บ้านสีสุก
36.  บ้านหนองจาน
37.  บ้านแฝก
38.  บ้านหนองหว้า
39.  บ้านดอนแร้ง
40.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
41.  บ้านหนองสะแก
42.  บ้านโนนรัง
43.  บ้านโนนสำราญ
44.  บ้านโคกเพ็ด
45.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
46.  บ้านดอนคนทา
47.  บ้านหลุบกุง
48.  บ้านด่านช้าง
49.  บ้านดงบัง
50.  บ้านนาแค
51.  บ้านประคำ
52.  บ้านโนนดู่
53.  บ้านทัพมะขาม
54.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
55.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
56.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
57.  บ้านหนองเต่า
58.  วัดบ้านกระเบื้อง
59.  บ้านดอนเปล้า
60.  บ้านตะโก
61.  บ้านกู่
62.  วนาประชารัฐบำรุง
63.  บ้านโคกน้อย
64.  บ้านตาจั่น
65.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
66.  บ้านโคกเพ็ด
67.  บ้านมะค่า
68.  บ้านหนองผือ
69.  บ้านนาดอนบก
70.  บ้านตลุกพลวง
71.  บ้านห้วยทราย
72.  บ้านโสกสนวน
73.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
74.  บ้านไทรโยง
75.  บ้านหนองบง
76.  บ้านหนองพรานปาน
77.  ชุมชนบ้านช่อระกา
78.  วัดบ้านสีดา
79.  บ้านหนองขามน้อย
80.  บ้านหนองสะเดา
81.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
82.  บ้านตะหนอด
83.  บ้านดอนไผ่
84.  วัดบ้านดอนเต็ง
85.  บ้านโสกน้ำขุ่น
86.  ชุมชนคงวิทยา
87.  บ้านหมัน
88.  วัดบ้านมะค่า
89.  บ้านหนองหญ้าขาว
90.  บ้านโสกงูเหลือม
91.  บ้านหนองปรือโป่ง
92.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
93.  บ้านหนองโคบาล
94.  บ้านวังโพธิ์
95.  บ้านตะคร้อโนนทอง
96.  บ้านกระถิน
97.  บ้านขามเวียน
98.  บ้านหินแห่
99.  วันครู 2502
100.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
101.  บ้านดอนตะหนิน
102.  เบญจราษฎร์ศึกษา
103.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
104.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
105.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
106.  บ้านโคกสี
107.  บ้านแก้งสนามนาง
108.  บ้านเสมา
109.  บ้านหญ้าคา
110.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
111.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
112.  บ้านหนองแจ้งน้อย
113.  บ้านโนนมะเฟือง
114.  บ้านหนองบง
115.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
116.  บ้านหินลาดหนองโดน
117.  วัดกู่สามัคคี
118.  บ้านหนองบัวสามัคคี
119.  บ้านศรีนิมิต
120.  บ้านดอนกลาง
121.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
122.  วัดบ้านหนองกก
123.  บ้านทองหลาง
124.  บ้านหนองคอม
125.  บ้านกระพี้
126.  บ้านโคกสว่าง
127.  ไทยรัฐวิทยา18
128.  บ้านทองหลางน้อย
129.  บ้านหนองบัวทุ่ง
130.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
131.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
132.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
133.  บ้านอุทัยทอง
134.  บ้านสระครก
135.  วัดบ้านเมืองสูง
136.  บ้านห้วยยาง
137.  วัดบ้านเก่างิ้ว
138.  บ้านปอบิด
139.  บ้านปรางค์
140.  บ้านดอนฆ่าเสือ
141.  บ้านหนองกระทุ่ม
142.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
143.  บ้านอ้อยช้าง
144.  บ้านบุเสมาทอง
145.  บ้านโจด
146.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
147.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
148.  บ้านตลุกสาหร่าย
149.  บ้านป่าหวาย
150.  ชุมชนบ้านวัด
151.  บ้านคอนเมือง
152.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
153.  บ้านศาลาหนองขอน
154.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
155.  บ้านหนองขามนาดี
156.  บ้านหนองตาด
157.  บ้านหนองบัวกระจาย
158.  บ้านหนองบัว
159.  บ้านหนองหว้าเอน
160.  บ้านห้วยโจด
161.  บ้านหัวนาคำ
162.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
163.  วัดบ้านไร่
164.  ห้วยไหวัฒนา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
165.  วัดบ้านหนองแวง
166.  บ้านตลุกพลวง
167.  บ้านขามหนองแวง
168.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
169.  บ้านโนนเต็ง
170.  บ้านตากิ่ม
171.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
172.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
173.  บ้านหนองโจด
174.  ปริยัติไพศาล