1.  บ้านโคกตะพาบ
2.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
3.  บ้านห้วยทราย
4.  บ้านหนองแสง
5.  ชุมชนบ้านช่อระกา
6.  บ้านหนองขามน้อย
7.  บ้านหมัน
8.  เบญจราษฎร์ศึกษา
9.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
10.  บ้านหนองคอม
11.  บ้านทองหลางน้อย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  วัดบ้านหนองแวง
13.  บ้านตลุกพลวง
14.  บ้านขามหนองแวง
15.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
16.  บ้านโนนเต็ง
17.  บ้านตากิ่ม
18.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
19.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
20.  บ้านหนองโจด
21.  ปริยัติไพศาล