ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  วัดบ้านหนองแวง
2.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
3.  บ้านตลุกพลวง
4.  บ้านโสกน้ำขุ่น
5.  บ้านขามหนองแวง
6.  บ้านโสกงูเหลือม
7.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
8.  บ้านโนนเต็ง
9.  บ้านตากิ่ม
10.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
11.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
12.  บ้านหนองโจด
13.  ปริยัติไพศาล