1.  บ้านหัวหนองฯ
2.  บ้านสีสุก
3.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
4.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  วัดบ้านหนองแวง
6.  บ้านตลุกพลวง
7.  บ้านขามหนองแวง
8.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
9.  บ้านโนนเต็ง
10.  บ้านตากิ่ม
11.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
12.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
13.  บ้านหนองโจด
14.  ปริยัติไพศาล