1.  บ้านหนองม่วงช่างพิม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
2.  วัดบ้านหนองแวง
3.  บ้านตลุกพลวง
4.  บ้านขามหนองแวง
5.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
6.  บ้านโนนเต็ง
7.  บ้านตากิ่ม
8.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
9.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
10.  บ้านหนองโจด
11.  ปริยัติไพศาล