ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
1.  วัดบ้านหนองแวง
2.  บ้านตลุกพลวง
3.  บ้านขามหนองแวง
4.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
5.  บ้านโนนเต็ง
6.  บ้านตากิ่ม
7.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
8.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
9.  บ้านหนองโจด
10.  ปริยัติไพศาล