1.  บ้านตลุกหินปูน
2.  บ้านหนองหญ้าขาว

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  วัดบ้านหนองแวง
4.  บ้านตลุกพลวง
5.  บ้านขามหนองแวง
6.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
7.  บ้านโนนเต็ง
8.  บ้านตากิ่ม
9.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
10.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
11.  บ้านหนองโจด
12.  ปริยัติไพศาล