1.  วัดบ้านดอนโก่ย
2.  บ้านหัวหนองฯ
3.  บ้านสีสุก
4.  บ้านดอนเปล้า
5.  วันครู 2502
6.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
7.  บ้านคอนเมือง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
8.  วัดบ้านหนองแวง
9.  บ้านตลุกพลวง
10.  บ้านขามหนองแวง
11.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
12.  บ้านโนนเต็ง
13.  บ้านตากิ่ม
14.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
15.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
16.  บ้านหนองโจด
17.  ปริยัติไพศาล