1.  บ้านโนนทองหลาง
2.  บ้านหลุบกุง
3.  บ้านโคกน้อย
4.  บ้านมะค่า
5.  วัดบ้านงิ้ว
6.  บ้านหนองขามน้อย
7.  บ้านตะโกโคก
8.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
9.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
10.  วัดบ้านหนองแวง
11.  บ้านตลุกพลวง
12.  บ้านขามหนองแวง
13.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
14.  บ้านโนนเต็ง
15.  บ้านตากิ่ม
16.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
17.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
18.  บ้านหนองโจด
19.  ปริยัติไพศาล