1.  บ้านโนนสูง
2.  บ้านคึมมะอุ
3.  บ้านเพ็ดน้อย
4.  บ้านดอนใหญ่
5.  บ้านหนองพลวง
6.  บ้านโนนทองหลาง
7.  บ้านหนองแขม
8.  บ้านสี่เหลี่ยม
9.  บ้านโคกตะพาบ
10.  บ้านฝาผนัง
11.  วัดบ้านโนนกอก
12.  บ้านดอนทะแยง
13.  วัดบ้านดอนโก่ย
14.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
15.  บ้านหัวหนองฯ
16.  บ้านกอก
17.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
18.  บ้านสีสุก
19.  บ้านหนองจาน
20.  บ้านแฝก
21.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
22.  บ้านหนองสะแก
23.  บ้านโนนรัง
24.  บ้านโคกเพ็ด
25.  บ้านหลุบกุง
26.  บ้านด่านช้าง
27.  บ้านดงบัง
28.  บ้านแดงน้อย
29.  บ้านโนนดู่
30.  บ้านทัพมะขาม
31.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
32.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
33.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
34.  บ้านหนองเต่า
35.  บ้านดอนเปล้า
36.  บ้านตะโก
37.  บ้านกู่
38.  วนาประชารัฐบำรุง
39.  บ้านโคกน้อย
40.  บ้านตาจั่น
41.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
42.  บ้านมะค่า
43.  บ้านหนองผือ
44.  บ้านนาดอนบก
45.  บ้านห้วยทราย
46.  บ้านไทรโยง
47.  บ้านหนองแสง
48.  บ้านหนองพรานปาน
49.  ชุมชนบ้านช่อระกา
50.  บ้านหนองขามน้อย
51.  บ้านหนองสะเดา
52.  บ้านตะหนอด
53.  บ้านดอนไผ่
54.  วัดบ้านดอนเต็ง
55.  วัดบ้านมะค่า
56.  บ้านหนองหญ้าขาว
57.  บ้านหนองปรือโป่ง
58.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
59.  บ้านหินแห่
60.  บ้านตะโกโคก
61.  บ้านดอนตะหนิน
62.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
63.  บ้านโคกสี
64.  บ้านเสมา
65.  บ้านหญ้าคา
66.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
67.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
68.  บ้านหินลาดหนองโดน
69.  วัดกู่สามัคคี
70.  บ้านทองหลาง
71.  บ้านหนองคอม
72.  บ้านทองหลางน้อย
73.  บ้านหนองบัวทุ่ง
74.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
75.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
76.  บ้านอุทัยทอง
77.  บ้านสระครก
78.  วัดบ้านเมืองสูง
79.  บ้านห้วยยาง
80.  วัดบ้านเก่างิ้ว
81.  บ้านปอบิด
82.  บ้านดอนฆ่าเสือ
83.  บ้านหนองกระทุ่ม
84.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
85.  บ้านตลุกสาหร่าย
86.  บ้านป่าหวาย
87.  ชุมชนบ้านวัด
88.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
89.  บ้านศาลาหนองขอน
90.  บ้านหนองตาด
91.  บ้านหนองบัวกระจาย
92.  บ้านหนองบัว
93.  บ้านหนองหว้าเอน
94.  บ้านหัวนาคำ
95.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
96.  บ้านโนนเพ็ด
97.  วัดบ้านไร่

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
98.  วัดบ้านหนองแวง
99.  บ้านตลุกพลวง
100.  บ้านขามหนองแวง
101.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
102.  บ้านโนนเต็ง
103.  บ้านตากิ่ม
104.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
105.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
106.  บ้านหนองโจด
107.  ปริยัติไพศาล