1.  บ้านโนนสัง
2.  ขามเตี้ยพิทยาคม
3.  วัดบ้านสามเมือง
4.  บ้านน้อยหนองหนาด
5.  บ้านเมืองคง
6.  บ้านโคกเสี่ยว
7.  วัดบ้านหนองตะไก้
8.  บ้านโนนระเวียง
9.  วัดบ้านศาลาดิน
10.  บ้านห้วยม่วง
11.  บ้านหนองม่วง
12.  วังโพน
13.  วัดบ้านโนนประดู่
14.  บ้านตลุกหินปูน
15.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
16.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
17.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
18.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
19.  บ้านหนองหว้า
20.  บ้านดอนแร้ง
21.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
22.  บ้านโนนสำราญ
23.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
24.  บ้านดอนคนทา
25.  บ้านนาแค
26.  บ้านประคำ
27.  วัดบ้านกระเบื้อง
28.  บ้านโคกเพ็ด
29.  บ้านตลุกพลวง
30.  บ้านโสกสนวน
31.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
32.  บ้านหนองบง
33.  วัดบ้านงิ้ว
34.  วัดบ้านสีดา
35.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
36.  บ้านโสกน้ำขุ่น
37.  ชุมชนคงวิทยา
38.  บ้านหมัน
39.  บ้านโสกงูเหลือม
40.  บ้านหนองโคบาล
41.  บ้านวังโพธิ์
42.  บ้านตะคร้อโนนทอง
43.  บ้านกระถิน
44.  บ้านขามเวียน
45.  วันครู 2502
46.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
47.  เบญจราษฎร์ศึกษา
48.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
49.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
50.  บ้านแก้งสนามนาง
51.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
52.  บ้านหนองแจ้งน้อย
53.  บ้านโนนมะเฟือง
54.  บ้านหนองบง
55.  บ้านหนองบัวสามัคคี
56.  บ้านศรีนิมิต
57.  บ้านดอนกลาง
58.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
59.  วัดบ้านหนองกก
60.  บ้านกระพี้
61.  บ้านโคกสว่าง
62.  ไทยรัฐวิทยา18
63.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
64.  บ้านปรางค์
65.  บ้านเก่าค้อ
66.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
67.  บ้านอ้อยช้าง
68.  บ้านบุเสมาทอง
69.  บ้านโจด
70.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
71.  บ้านคอนเมือง
72.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
73.  บ้านหนองขามนาดี
74.  บ้านห้วยโจด
75.  ห้วยไหวัฒนา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
76.  วัดบ้านหนองแวง
77.  บ้านตลุกพลวง
78.  บ้านขามหนองแวง
79.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
80.  บ้านโนนเต็ง
81.  บ้านตากิ่ม
82.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
83.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
84.  บ้านหนองโจด
85.  ปริยัติไพศาล