1.  บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
2.  บ้านร่องเผียว
3.  บ้านนางแลใน
4.  บ้านป่าแหย่ง
5.  บ้านกกน้อยวิทยา
6.  บ้านดอยงาม
7.  บ้านศรีเวียง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ