1.  บ้านทุ่งหลวง
2.  บ้านป่าซาง
3.  บ้านห้วยหมากเอียก
4.  ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
5.  อนุบาลเวียงชัย
6.  บ้านบ่อทอง
7.  บ้านห้วยขี้เหล็ก
8.  บ้านห้วยแม่เลี่ยม
9.  บ้านห้วยทรายขาว
10.  บ้านร่องเผียว
11.  บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
12.  บ้านโล๊ะป่าห้า
13.  บ้านผาเสริฐ
14.  บ้านดอยฮาง
15.  บ้านสมานมิตร
16.  บ้านโป่งนาคำ
17.  บ้านโป่งน้ำร้อน
18.  เวียงเชียงรุ้งวิทยา
19.  บ้านห้วยห้างป่าสา
20.  บ้านโป่งช้าง
21.  บ้านจอเจริญ
22.  อนุบาลเชียงราย
23.  บ้านชัยพฤกษ์
24.  บ้านห้วยทราย
25.  บ้านเมืองชุม
26.  บ้านสันกลาง
27.  บ้านปางขอน
28.  บ้านท่าสาย
29.  บ้านป่าบง
30.  บ้านป่าก๊อ
31.  บ้านดงป่าเหมี้ยง
32.  บ้านเวียงชัย
33.  บ้านกกน้อยวิทยา
34.  บ้านดอยงาม
35.  ดอยลานพิทยา
36.  บ้านช่องลม
37.  บ้านปางลาว
38.  ห้วยเจริญวิทยา
39.  อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ