1.  อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
2.  ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
3.  บ้านปุยคำ
4.  บ้านปางคึก
5.  บ้านจำบอน
6.  บ้านผาลั้ง
7.  บ้านร่องห้า
8.  ผาขวางวิทยา
9.  บ้านห้วยขม
10.  บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
11.  บ้านโป่ง
12.  ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
13.  บ้านป่ายางหลวง
14.  ห้วยพลูพิทยา
15.  บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
16.  บ้านริมลาว

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ