1.  อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
2.  บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
3.  บ้านเวียงกลาง
4.  บ้านห้วยทรายขาว
5.  บ้านปุยคำ
6.  บ้านผาเสริฐ
7.  บ้านนางแลใน
8.  อนุบาลดงมหาวัน
9.  บ้านห้วยชมภู
10.  บ้านรวมมิตร
11.  อนุบาลเชียงราย
12.  บ้านห้วยทราย
13.  บ้านท่าสาย
14.  บ้านดงป่าเหมี้ยง
15.  บ้านกกน้อยวิทยา
16.  บ้านปางลาว
17.  ห้วยเจริญวิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ