1.  บ้านแม่กรณ์
2.  บ้านทุ่งหลวง
3.  บ้านจะคือ
4.  บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
5.  บ้านนางแล
6.  บ้านป่ายางมน
7.  อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
8.  บ้านป่าซาง
9.  บ้านห้วยหมากเอียก
10.  บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
11.  อนุบาลเวียงชัย
12.  อนุบาลหัวฝาย
13.  บ้านปางริมกรณ์
14.  บ้านบ่อทอง
15.  บ้านห้วยขี้เหล็ก
16.  ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
17.  บ้านห้วยทรายขาว
18.  อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
19.  บ้านสันต้นขาม
20.  บ้านร่องเผียว
21.  บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
22.  บ้านปงเคียน
23.  บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
24.  บ้านจำบอน
25.  บ้านโล๊ะป่าห้า
26.  บ้านผาเสริฐ
27.  บ้านนางแลใน
28.  บ้านผาลั้ง
29.  บ้านร่องห้า
30.  บ้านขัวแคร่
31.  บ้านสมานมิตร
32.  บ้านโป่งน้ำร้อน
33.  อนุบาลดงมหาวัน
34.  บ้านโป่งพระบาท
35.  ผาขวางวิทยา
36.  บ้านโป่งน้ำตก
37.  เวียงเชียงรุ้งวิทยา
38.  บ้านหนองหม้อ
39.  บ้านห้วยชมภู
40.  บ้านห้วยขม
41.  บ้านห้วยห้างป่าสา
42.  บ้านรวมมิตร
43.  บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
44.  บ้านโป่งช้าง
45.  บ้านดอน
46.  แม่ยาววิทยา
47.  บ้านร่องหวาย
48.  บ้านห้วยแม่ซ้าย
49.  บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
50.  บ้านโป่ง
51.  ร่องเบ้อวิทยา
52.  บ้านจอเจริญ
53.  บ้านหัวดง
54.  แม่มอญวิทยา
55.  อนุบาลเชียงราย
56.  บ้านป่าแหย่ง
57.  บ้านชัยพฤกษ์
58.  อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
59.  บ้านน้ำลัด
60.  บ้านเวียงกือนา
61.  ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
62.  บ้านเมืองชุม
63.  บ้านสันกลาง
64.  บ้านท่าสาย
65.  บ้านป่าบง
66.  บ้านป่าก๊อ
67.  บ้านป่ายางหลวง
68.  อนุบาลห้วยสัก
69.  บ้านร่องปลาขาว
70.  เวียงแก้ววิทยา
71.  บ้านดงป่าเหมี้ยง
72.  บ้านเวียงชัย
73.  บ้านป่าซางเหนือ
74.  บ้านดอยงาม
75.  บ้านศรีเวียง
76.  ห้วยพลูพิทยา
77.  ดอยลานพิทยา
78.  บ้านโป่งเกลือ
79.  บ้านหนองบัวผาบ่ม
80.  บ้านช่องลม
81.  บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
82.  บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
83.  บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
84.  อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ