1.  บ้านจะคือ
2.  บ้านบ่อทอง
3.  อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
4.  บ้านปงเคียน
5.  บ้านนางแลใน
6.  บ้านโป่งพระบาท
7.  บ้านโป่งน้ำตก
8.  บ้านห้วยชมภู
9.  บ้านห้วยแม่ซ้าย
10.  บ้านชัยพฤกษ์
11.  อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
12.  บ้านสันกลาง
13.  อนุบาลห้วยสัก
14.  บ้านป่าซางเหนือ
15.  บ้านริมลาว
16.  บ้านหัวดอย

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
17.  อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง