1.  อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
2.  บ้านปางคึก
3.  บ้านนางแลใน
4.  บ้านสมานมิตร
5.  บ้านโป่งพระบาท
6.  บ้านโป่งน้ำตก
7.  บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
8.  แม่มอญวิทยา
9.  อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
10.  บ้านป่ายางหลวง
11.  อนุบาลห้วยสัก
12.  บ้านดอยงาม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ