1.  บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
2.  บ้านหนองบัวผาบ่ม

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ