1.  บ้านสันต้นขาม
2.  บ้านปงเคียน
3.  อนุบาลห้วยสัก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ