1.  บ้านห้วยหมากเอียก
2.  บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
3.  ห้วยเจริญวิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ