1.  บ้านป่าอ้อดอนชัย
2.  บ้านห้วยทรายขาว
3.  บ้านร่องเผียว
4.  บ้านขัวแคร่
5.  บ้านโป่งพระบาท
6.  ผาขวางวิทยา
7.  อนุบาลเชียงราย
8.  บ้านชัยพฤกษ์
9.  บ้านสันกลาง
10.  บ้านป่าบง
11.  บ้านริมลาว

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ