1.  บ้านเกาะมะนาว
2.  อนุบาลเทพสถิต
3.  บ้านประดู่งาม
4.  บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
5.  บ้านโสกคร้อ
6.  บ้านหนองดง
7.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
8.  บ้านซับใหม่
9.  บ้านตะลอมไผ่
10.  บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
11.  บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
12.  ดอนเปล้าศึกษา
13.  ซับมงคลวิทยา
14.  บ้านสะพานยาว
15.  บ้านห้วยเกตุ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
16.  บ้านแจ้งใหญ่
17.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
18.  บ้านหนองจะบก
19.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
20.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
21.  บ้านท่าโป่ง
22.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
23.  บ้านวังอ้ายคง
24.  บ้านหนองผักแว่น
25.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
26.  บ้านโนนมะกอกงาม
27.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล