1.  บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
2.  บ้านโป่งนกพิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
4.  บ้านหนองจะบก
5.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
6.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
7.  บ้านท่าโป่ง
8.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
9.  บ้านวังอ้ายคง
10.  บ้านหนองผักแว่น
11.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
12.  บ้านโนนมะกอกงาม
13.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล