1.  บ้านโคกแสว
2.  บ้านใหม่สามัคคี
3.  บ้านโคกกระเบื้องไห
4.  บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
5.  วังโพธิ์สว่างศิลป์
6.  บ้านวังมน
7.  บ้านหนองดินดำ
8.  บ้านวังตาเทพ
9.  บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
10.  หินฝนวิทยาคม
11.  บ้านไร่พัฒนา
12.  เขาดินพิทยารักษ์
13.  บ้านวังกุง
14.  บ้านโป่งเกต
15.  บ้านน้ำลาด
16.  บ้านสามหลักพัฒนา
17.  ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
18.  หนองกกสามัคคี
19.  บ้านนา
20.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
21.  บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
22.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
23.  บ้านหนองดง
24.  บ้านหนองตานา
25.  บ้านท่าศิลา
26.  บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว)
27.  บ้านโนนสวรรค์
28.  บ้านโคกโต่งโต้น
29.  บ้านละหานค่าย
30.  บ้านหนองบัวใหญ่
31.  บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
32.  บ้านหนองกองแก้ว
33.  ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
34.  บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
35.  บ้านหนองตะครอง
36.  บ้านห้วยไฮ
37.  บ้านเสลี่ยงทอง
38.  บ้านห้วยยางดี
39.  จัตุรัสวิทยานุกูล
40.  บ้านบุ่งเวียนวิทยา
41.  บ้านสะพานยาว
42.  บ้านหนองใหญ่
43.  บ้านโนนสะอาด
44.  บ้านโนนสำราญ
45.  บ้านโคกไค
46.  วังใหม่พัฒนา
47.  โคกหินตั้งศึกษาศิลป์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
48.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
49.  บ้านหนองจะบก
50.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
51.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
52.  บ้านท่าโป่ง
53.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
54.  บ้านวังอ้ายคง
55.  บ้านหนองผักแว่น
56.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
57.  บ้านโนนมะกอกงาม
58.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล