1.  บ้านห้วยทราย
2.  บ้านห้วยยาง
3.  บ้านวังพง
4.  บ้านซับหมี
5.  บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
6.  บ้านวังตาท้าว
7.  บ้านตลุกคูณพัฒนา
8.  บ้านดอนละนาม
9.  บ้านหัวหนอง
10.  บ้านกุดตาลาด
11.  บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
12.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
13.  ซับถาวรพัฒนา
14.  บ้านสำโรงโคก
15.  บ้านช่องสำราญ
16.  บ้านวังขอนสัก
17.  บ้านท่าแตง
18.  บ้านท่ากูบ
19.  หัวสระวิทยา
20.  บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
21.  บ้านส้มป่อย
22.  บ้านศิลาทอง
23.  บ้านเขื่อนลั่น
24.  กันกงบ้านลี่สามัคคี
25.  บ้านหนองม่วง
26.  บ้านหนองนกเขียน
27.  บ้านโนนฝาย
28.  บ้านหลุบงิ้ว
29.  จอมแก้ววิทยา
30.  บ้านซับเจริญสุข
31.  บ้านปากค่ายช่องแมว
32.  วังกะอาม
33.  บ้านหนองอีหล่อ
34.  ซับใหญ่วิทยาคม
35.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
36.  หินตั้งพิทยากร
37.  บ้านยางเครือ
38.  บ้านหนองโดน
39.  บ้านห้วย
40.  โคกสำราญราษฎร์อำนวย
41.  บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
42.  ดอนเปล้าศึกษา
43.  บ้านซับยาง
44.  บ้านบุฉนวน
45.  บ้านวังกะทะ
46.  บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
47.  บ้านหนองจาน
48.  บ้านห้วยบง
49.  บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
50.  บ้านโสกรวกหนองซึก

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
51.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
52.  บ้านหนองจะบก
53.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
54.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
55.  บ้านท่าโป่ง
56.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
57.  บ้านวังอ้ายคง
58.  บ้านหนองผักแว่น
59.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
60.  บ้านโนนมะกอกงาม
61.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล