1.  บ้านโนนเชือก
2.  บ้านท่าแตง
3.  หัวสระวิทยา
4.  บ้านโนนสะอาด

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
6.  บ้านหนองจะบก
7.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
8.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
9.  บ้านท่าโป่ง
10.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
11.  บ้านวังอ้ายคง
12.  บ้านหนองผักแว่น
13.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
14.  บ้านโนนมะกอกงาม
15.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล