1.  บ้านดงลาน
2.  บ้านวังตาเทพ
3.  บ้านไร่พัฒนา
4.  บ้านดอนละนาม
5.  บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต)
6.  บ้านนา
7.  บ้านท่าแตง
8.  บ้านหนองนกเขียน
9.  บ้านนาประชาสัมพันธ์
10.  บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
11.  บ้านหนองลูกช้าง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
12.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
13.  บ้านหนองจะบก
14.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
15.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
16.  บ้านท่าโป่ง
17.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
18.  บ้านวังอ้ายคง
19.  บ้านหนองผักแว่น
20.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
21.  บ้านโนนมะกอกงาม
22.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล