1.  บ้านยางเกี่ยวแฝก
2.  บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
3.  บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
4.  บ้านวังกุง
5.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
6.  บ้านหนองจะบก
7.  บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
8.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
9.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
10.  บ้านท่าโป่ง
11.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
12.  บ้านวังอ้ายคง
13.  บ้านหนองผักแว่น
14.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
15.  บ้านโนนสะอาด
16.  บ้านโนนมะกอกงาม
17.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล