1.  บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์)
2.  บ้านโคกโต่งโต้น
3.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
4.  บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
5.  บ้านบุ่งเวียนวิทยา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
6.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
7.  บ้านท่ากูบ
8.  บ้านหนองจะบก
9.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
10.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
11.  บ้านท่าโป่ง
12.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
13.  บ้านวังอ้ายคง
14.  บ้านหนองผักแว่น
15.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
16.  บ้านโนนมะกอกงาม
17.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล