1.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง
2.  บ้านใหม่สามัคคี
3.  บ้านเกาะมะนาว
4.  บ้านดอนกอก
5.  บ้านห้วยทราย
6.  บ้านดงลาน
7.  บ้านโคกกระเบื้องไห
8.  บ้านโนนเชือก
9.  บ้านแจ้งใหญ่
10.  บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
11.  อนุบาลเทพสถิต
12.  วังโพธิ์สว่างศิลป์
13.  บ้านโกรกกุลา
14.  บ้านห้วยยาง
15.  ชุมชนบ้านห้วยแย้
16.  บ้านสำนักตูมกา
17.  บ้านวังตะเฆ่
18.  บ้านใหม่นาดี
19.  บ้านวังพง
20.  บ้านซับหมี
21.  บ้านประดู่งาม
22.  บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์)
23.  โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
24.  บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
25.  บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
26.  บ้านวังคมคาย
27.  บ้านวังมน
28.  บ้านหนองดินดำ
29.  บ้านโนนคร้อ
30.  บ้านหนองโสน
31.  บ้านวังตาเทพ
32.  บ้านร่วมมิตร
33.  ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
34.  บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
35.  บ้านเดื่อ
36.  หินฝนวิทยาคม
37.  บ้านทองคำพิงวิทยา
38.  บ้านวังตาท้าว
39.  บ้านไร่พัฒนา
40.  บ้านตลุกคูณพัฒนา
41.  บ้านตาล
42.  ปากจาบวิทยา
43.  บ้านดอนละนาม
44.  เขาดินพิทยารักษ์
45.  บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
46.  บ้านหนองตะไก้
47.  บ้านโสกคร้อ
48.  บ้านวังกุง
49.  บ้านหัวหนอง
50.  หนองประดู่วิทยา
51.  บ้านกุดตาลาด
52.  ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
53.  ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
54.  บ้านหนองตอ
55.  บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
56.  บ้านโป่งเกต
57.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
58.  บ้านน้ำลาด
59.  บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต)
60.  บ้านสามหลักพัฒนา
61.  ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
62.  โป่งขุนเพชร
63.  หนองกกสามัคคี
64.  ซับถาวรพัฒนา
65.  บ้านหนองหญ้าข้าวนก
66.  บ้านสำโรงโคก
67.  บ้านช่องสำราญ
68.  บ้านวังขอนสัก
69.  โคกเพชรวิทยาคาร
70.  บ้านนา
71.  บ้านท่าแตง
72.  บ้านหนองโจด
73.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
74.  บ้านท่ากูบ
75.  บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
76.  ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
77.  บ้านยางเกี่ยวแฝก
78.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
79.  หัวสระวิทยา
80.  บ้านบะเสียว
81.  บ้านหนองดง
82.  บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต)
83.  บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
84.  บ้านโสกปลาดุก
85.  บ้านหนองตานา
86.  บ้านมะเกลือโนนทอง
87.  บ้านส้มป่อย
88.  บ้านท่าศิลา
89.  บ้านร้านหญ้า
90.  บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว)
91.  ชุมชนบัวบานสามัคคี
92.  บ้านศิลาทอง
93.  บ้านโคกโต่งโต้น
94.  บ้านเขื่อนลั่น
95.  บ้านละหานค่าย
96.  กันกงบ้านลี่สามัคคี
97.  บ้านหนองม่วง
98.  บ้านหนองบัวใหญ่
99.  บ้านหนองนกเขียน
100.  บ้านโนนฝาย
101.  บ้านหลุบงิ้ว
102.  บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
103.  บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
104.  บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
105.  บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
106.  จอมแก้ววิทยา
107.  บ้านซับเจริญสุข
108.  บ้านนาประชาสัมพันธ์
109.  บ้านปากค่ายช่องแมว
110.  บ้านกลอยสามัคคี
111.  วังกะอาม
112.  บ้านหนองอีหล่อ
113.  บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
114.  ซับใหญ่วิทยาคม
115.  ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
116.  บ้านเสลาประชารัฐ
117.  บ้านหนองไผ่ล้อม
118.  บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว)
119.  หินตั้งพิทยากร
120.  บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
121.  บ้านยางเครือ
122.  บ้านหนองกองแก้ว
123.  บ้านตะลอมไผ่
124.  ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
125.  บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
126.  บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
127.  บ้านหนองตะครอง
128.  บ้านหนองโดน
129.  บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
130.  บ้านห้วยไฮ
131.  บ้านเสลี่ยงทอง
132.  บ้านห้วย
133.  บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
134.  โคกสำราญราษฎร์อำนวย
135.  บ้านไทรงาม
136.  บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
137.  บ้านหนองผักชี
138.  บ้านหนองขาม
139.  บ้านห้วยยางดี
140.  จัตุรัสวิทยานุกูล
141.  ชุมชนชวนวิทยา
142.  ดอนเปล้าศึกษา
143.  ซับมงคลวิทยา
144.  บ้านงิ้ว
145.  บ้านซับยาง
146.  บ้านซับไทร
147.  บ้านทามจาน
148.  บ้านบุ่งเวียนวิทยา
149.  บ้านบุฉนวน
150.  บ้านวังกะทะ
151.  บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
152.  บ้านสะพานยาว
153.  บ้านสะพานหิน
154.  บ้านหนองจาน
155.  บ้านหนองลูกช้าง
156.  บ้านหนองใหญ่
157.  บ้านหนองแขม
158.  บ้านห้วยบง
159.  บ้านโนนสะอาด
160.  บ้านโนนสำราญ
161.  บ้านโป่งนกพิทยา
162.  บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
163.  บ้านโคกไค
164.  บ้านโปร่งมีชัย
165.  บ้านโสกรวกหนองซึก
166.  วังใหม่พัฒนา
167.  รังงามวิทยา
168.  โคกหินตั้งศึกษาศิลป์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
169.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
170.  บ้านหนองจะบก
171.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
172.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
173.  บ้านท่าโป่ง
174.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
175.  บ้านวังอ้ายคง
176.  บ้านหนองผักแว่น
177.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
178.  บ้านโนนมะกอกงาม
179.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล