1.  บ้านโคกแสว
2.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
3.  บ้านซับใหม่

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
4.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
5.  บ้านหนองจะบก
6.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
7.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
8.  บ้านท่าโป่ง
9.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
10.  บ้านวังอ้ายคง
11.  บ้านหนองผักแว่น
12.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
13.  บ้านโนนมะกอกงาม
14.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล