1.  บ้านประดู่งาม
2.  หนองกกสามัคคี
3.  บ้านหนองจาน
4.  บ้านหนองลูกช้าง

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
5.  บ้านใหม่นาดี
6.  บ้านวังกุง
7.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
8.  บ้านหนองจะบก
9.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
10.  ดอนเปล้าศึกษา
11.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
12.  บ้านท่าโป่ง
13.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
14.  บ้านวังอ้ายคง
15.  บ้านหนองผักแว่น
16.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
17.  บ้านโนนมะกอกงาม
18.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล