1.  บ้านโคกแสว
2.  บ้านแจ้งใหญ่
3.  บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์)
4.  บ้านหัวหนอง
5.  บ้านกุดตาลาด
6.  บ้านท่าแตง
7.  บ้านท่าศิลา
8.  บ้านโนนฝาย
9.  บ้านเสลาประชารัฐ
10.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
11.  บ้านห้วยยางดี
12.  บ้านบุ่งเวียนวิทยา
13.  บ้านโคกไค

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
14.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
15.  บ้านหนองจะบก
16.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
17.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
18.  บ้านท่าโป่ง
19.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
20.  บ้านวังอ้ายคง
21.  บ้านหนองผักแว่น
22.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
23.  บ้านโนนมะกอกงาม
24.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล