1.  บ้านโคกแสว
2.  บ้านใหม่สามัคคี
3.  บ้านดอนกอก
4.  บ้านดงลาน
5.  บ้านโคกกระเบื้องไห
6.  บ้านแจ้งใหญ่
7.  บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
8.  บ้านโกรกกุลา
9.  ชุมชนบ้านห้วยแย้
10.  บ้านซับหมี
11.  บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
12.  บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
13.  บ้านวังคมคาย
14.  บ้านวังตาเทพ
15.  บ้านขี้เหล็ก
16.  บ้านทองคำพิงวิทยา
17.  บ้านตลุกคูณพัฒนา
18.  ปากจาบวิทยา
19.  บ้านดอนละนาม
20.  เขาดินพิทยารักษ์
21.  บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
22.  บ้านหนองตะไก้
23.  บ้านโสกคร้อ
24.  บ้านวังกุง
25.  หนองประดู่วิทยา
26.  บ้านกุดตาลาด
27.  ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
28.  บ้านโป่งเกต
29.  โป่งขุนเพชร
30.  หนองกกสามัคคี
31.  ซับถาวรพัฒนา
32.  บ้านวังขอนสัก
33.  โคกเพชรวิทยาคาร
34.  บ้านนา
35.  ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
36.  บ้านยางเกี่ยวแฝก
37.  บ้านหนองดง
38.  บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต)
39.  บ้านโสกปลาดุก
40.  บ้านหนองตานา
41.  บ้านมะเกลือโนนทอง
42.  บ้านส้มป่อย
43.  บ้านท่าศิลา
44.  บ้านร้านหญ้า
45.  บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว)
46.  ชุมชนบัวบานสามัคคี
47.  บ้านศิลาทอง
48.  บ้านหนองนกเขียน
49.  บ้านโนนฝาย
50.  บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
51.  บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
52.  บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
53.  จอมแก้ววิทยา
54.  บ้านซับเจริญสุข
55.  บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
56.  ซับใหญ่วิทยาคม
57.  ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
58.  บ้านหนองลุมพุก
59.  บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว)
60.  บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
61.  บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
62.  บ้านหนองโดน
63.  บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
64.  บ้านห้วย
65.  บ้านหนองขาม
66.  ชุมชนชวนวิทยา
67.  ซับมงคลวิทยา
68.  บ้านงิ้ว
69.  บ้านซับยาง
70.  บ้านบุ่งเวียนวิทยา
71.  บ้านวังกะทะ
72.  บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
73.  บ้านสะพานหิน
74.  บ้านหนองใหญ่
75.  บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
76.  บ้านโนนสำราญ
77.  บ้านโป่งนกพิทยา
78.  บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
79.  บ้านโคกไค

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
80.  บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์)
81.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
82.  บ้านท่ากูบ
83.  บ้านหนองจะบก
84.  โคกสำราญราษฎร์อำนวย
85.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
86.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
87.  บ้านท่าโป่ง
88.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
89.  บ้านวังอ้ายคง
90.  บ้านหนองผักแว่น
91.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
92.  บ้านโนนมะกอกงาม
93.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล