1.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง
2.  บ้านเกาะมะนาว
3.  บ้านห้วยทราย
4.  บ้านโนนเชือก
5.  อนุบาลเทพสถิต
6.  วังโพธิ์สว่างศิลป์
7.  บ้านห้วยยาง
8.  บ้านสำนักตูมกา
9.  บ้านวังตะเฆ่
10.  บ้านใหม่นาดี
11.  บ้านวังพง
12.  บ้านประดู่งาม
13.  โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
14.  บ้านวังมน
15.  บ้านหนองดินดำ
16.  บ้านโนนคร้อ
17.  บ้านวังอ้ายจีด
18.  บ้านหนองโสน
19.  บ้านร่วมมิตร
20.  ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
21.  บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
22.  บ้านเดื่อ
23.  หินฝนวิทยาคม
24.  บ้านวังตาท้าว
25.  บ้านไร่พัฒนา
26.  บ้านตาล
27.  บ้านหัวหนอง
28.  ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
29.  บ้านหนองตอ
30.  บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
31.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
32.  บ้านน้ำลาด
33.  บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต)
34.  บ้านสามหลักพัฒนา
35.  ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
36.  บ้านหนองหญ้าข้าวนก
37.  บ้านสำโรงโคก
38.  บ้านช่องสำราญ
39.  บ้านท่าแตง
40.  บ้านหนองโจด
41.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
42.  บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
43.  บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
44.  หัวสระวิทยา
45.  บ้านบะเสียว
46.  บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
47.  บ้านโนนสวรรค์
48.  บ้านโคกโต่งโต้น
49.  บ้านเขื่อนลั่น
50.  บ้านละหานค่าย
51.  กันกงบ้านลี่สามัคคี
52.  บ้านหนองม่วง
53.  บ้านหนองบัวใหญ่
54.  บ้านหลุบงิ้ว
55.  บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
56.  บ้านนาประชาสัมพันธ์
57.  บ้านปากค่ายช่องแมว
58.  บ้านกลอยสามัคคี
59.  วังกะอาม
60.  บ้านหนองอีหล่อ
61.  บ้านเสลาประชารัฐ
62.  บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
63.  บ้านหนองไผ่ล้อม
64.  หินตั้งพิทยากร
65.  บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
66.  บ้านซับใหม่
67.  บ้านยางเครือ
68.  บ้านหนองกองแก้ว
69.  บ้านตะลอมไผ่
70.  ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
71.  บ้านหนองตะครอง
72.  บ้านห้วยไฮ
73.  บ้านเสลี่ยงทอง
74.  บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
75.  บ้านไทรงาม
76.  บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
77.  บ้านหนองผักชี
78.  บ้านห้วยยางดี
79.  จัตุรัสวิทยานุกูล
80.  ดอนเปล้าศึกษา
81.  บ้านซับไทร
82.  บ้านทามจาน
83.  บ้านบุฉนวน
84.  บ้านสะพานยาว
85.  บ้านหนองจาน
86.  บ้านหนองลูกช้าง
87.  บ้านหนองแขม
88.  บ้านห้วยบง
89.  บ้านห้วยเกตุ
90.  บ้านโนนสะอาด
91.  บ้านโปร่งมีชัย
92.  บ้านโสกรวกหนองซึก
93.  วังใหม่พัฒนา
94.  รังงามวิทยา
95.  โคกหินตั้งศึกษาศิลป์

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
96.  บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์)
97.  บ้านขามราษฎร์นุกูล
98.  บ้านท่ากูบ
99.  บ้านหนองจะบก
100.  โคกสำราญราษฎร์อำนวย
101.  บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
102.  ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
103.  บ้านท่าโป่ง
104.  บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
105.  บ้านวังอ้ายคง
106.  บ้านหนองผักแว่น
107.  บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
108.  บ้านโนนมะกอกงาม
109.  ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล