1.  วัดผาณิตาราม
2.  วัดคลองต้นหมัน
3.  วัดกระทุ่ม
4.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
5.  วัดประศาสน์โสภณ
6.  วัดรามัญ
7.  สุเหร่าคลอง 19
8.  คลองพานทอง
9.  สุเหร่าคลอง 20
10.  ปากคลองบางขนาก
11.  วัดพุทธอุดมวิหาร
12.  วัดตะพังคลี
13.  วัดนิโครธาราม
14.  วัดบางปรง
15.  วัดเกาะ
16.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
17.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
18.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
19.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
20.  วัดเกตุสโมสร
21.  วัดพรหมสุวรรณ
22.  วัดบางไทร
23.  ตลาดเปร็ง
24.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
25.  สิทธิสุนทรอุทิศ
26.  วัดใหม่ประเวศ
27.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
28.  สุเหร่าดอนกลาง
29.  บ้านแขวงกลั่น
30.  วัดคลอง 18
31.  สุเหร่าสมอเอก
32.  แพ่งพิทยาภูมิ
33.  วัดดอนทราย
34.  วัดอรัญญิการาม
35.  วัดสุขาราม
36.  วัดคลองสวน
37.  สุเหร่าสมอเซ
38.  วัดท่าสะอ้าน
39.  พรหมานุเคราะห์
40.  บึงสิงโต
41.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
42.  วัดไผ่ดำ
43.  วัดหนามแดง
44.  บ้านเกาะดอน
45.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
46.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
47.  สุเหร่าปากคลอง 20
48.  วัดบน
49.  วัดคู้เกษมสโมสร
50.  วัดบางแสม
51.  วัดสนามจันทร์
52.  วัดบางสมัคร
53.  วัดลาดบัว
54.  อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
55.  วัดสมานรัตนาราม
56.  บ้านบางแก้ว
57.  วัดแพรกนกเอี้ยง
58.  วัดคลองบ้านโพธิ์
59.  คลองขวาง
60.  วัดประตูน้ำท่าไข่
61.  วัดเทพนิมิตร

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
62.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
63.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
64.  วัดเกาะจันทาราม
65.  สุเหร่าดอนเกาะกา
66.  สุเหร่าจรเข้น้อย
67.  แสมขาววิทยาคาร