1.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2.  บ้านคลอง 21
3.  สกุลดีประชาสรรค์
4.  วัดบ้านนา
5.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
6.  วัดชนะสงสาร
7.  วัดหนองกระสังสามัคคี
8.  วัดหลวงแพ่ง
9.  วัดจุกเฌอ
10.  วัดลาดยาว
11.  บึงเทพยา
12.  วัดทด
13.  วัดบางพระ
14.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
15.  วัดอินทาราม
16.  บ้านวังตะเคียน
17.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
18.  วัดนครเนื่องเขต
19.  สุเหร่าคลองใหญ่
20.  สุเหร่าเกาะไร่
21.  ปากบึงสิงโต
22.  วัดจรเข้น้อย
23.  วัดบึงทองหลาง
24.  บ้านสีล้ง
25.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
26.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
27.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
28.  วัดเที่ยงพิมลมุข
29.  ตลาดคลอง 16
30.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
31.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
32.  วัดสองคลอง
33.  วัดบางปลานัก
34.  วัดเขาดิน
35.  สุเหร่าแคราย
36.  บ้านบางข้าว
37.  วัดเทพราช
38.  วัดพิมพาวาส
39.  วัดประชาบำรุง
40.  สะแกโดดประชาสรรค์
41.  สุเหร่าดารุลนาอีม
42.  วัดประชาบำรุงกิจ
43.  บ้านปลายคลอง 20
44.  วัดคลองเจ้า
45.  วัดดอนทอง
46.  วัดศรีมงคล
47.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
48.  บ้านวนท่าแครง
49.  วัดไชยธารา

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
50.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
51.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
52.  วัดเกาะจันทาราม
53.  สุเหร่าดอนเกาะกา
54.  สุเหร่าจรเข้น้อย
55.  แสมขาววิทยาคาร