1.  จันทร์เจริญ
2.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
3.  สกัด 80
4.  บ้านบึงพระอาจารย์
5.  บ้านดอนเกาะกา
6.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
7.  วัดบางผึ้ง
8.  วัดสว่างอารมณ์
9.  สุเหร่าคลองหกวา
10.  วัดญาณรังษาราม
11.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
12.  ประกอบราษฎร์บำรุง
13.  วัดล่าง
14.  สุเหร่าคู้
15.  วัดบึงตาหอม
16.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
17.  สุเหร่าคลอง 14
18.  สุเหร่าคลอง 18
19.  สุเหร่าคลอง 15
20.  วัดบึงน้ำรักษ์
21.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
22.  วัดแสนภูดาษ

ไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
23.  สามัคคีราษฎร์บำรุง
24.  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
25.  วัดเกาะจันทาราม
26.  สุเหร่าดอนเกาะกา
27.  สุเหร่าจรเข้น้อย
28.  แสมขาววิทยาคาร